Wytyczne dla opiekunów przebywających z dziećmi

Wyciąg z Regulaminu Oddziału Rehabilitacyjnego zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora nr 11/2014 

obowiązuje od dnia 01.10.2014 r.

§ 5 Wytyczne dla opiekunów przebywających z dziećmi

Na oddziale rehabilitacyjnym udostępniamy odrębne pokoje do przebywania opiekuna wraz z dzieckiem. Obecność matki i rodziny w trakcie leczenia jest zawsze bardzo ważna. Szczególnie jeśli dotyczy to leczenia dzieci najmłodszych, potrzebujących stałego i bliskiego kontaktu z matką, oraz dzieci z trwałą dysfunkcją, których leczenie jest procesem długotrwałym, często wieloletnim.

Pobyt dziecka jako pacjenta łącznie z wyżywieniem i opieką rehabilitacyjną, pielęgniarsko-lekarską oraz dydaktyczno-wychowawczą świadczony jest bezpłatnie na podstawie umowy z NFZ.

Opiekunów obowiązują następujące zasady:

1. Wszelkich informacji o stanie zdrowia udziela Ordynator Oddziału lub lekarz prowadzący.

2. Za opiekę i bezpieczeństwo nad dzieckiem przebywającym z opiekunem na oddziale odpowiada przebywający z dzieckiem opiekun.

3. Wyjście z oddziału, poza teren Szpitala (spacer) należy zgłosić u pielęgniarki dyżurnej.

4. Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu lub innych substancji uzależniających na terenie Szpitala.

5. Wszelkie problemy opiekunów oraz usterki urządzeń elektrycznych (lampy, kontakty) lub inne należy zgłaszać rano pielęgniarce oddziałowej, a w godzinach popołudniowych pielęgniarce dyżurnej.

6. Korzystanie z czajnika, kuchenki mikrofalowej i innych urządzeń elektrycznych możliwe jest tylko w miejscu do tego przeznaczonym- kuchence dla matek.

7. Cisza nocna dla opiekunów będących z dziećmi obowiązuje w godzinach od 21ºº do 6 ºº.

8. Na oddziale obowiązuje obuwie ochronne lub zmienne.

9. Opiekun przebywający z dzieckiem na oddziale ponosi koszty własnego noclegu oraz wyżywienia na zasadach określonych poniżej: 

a. Opiekun, po otrzymaniu informacji dotyczącej terminu przyjęcia go wraz z dzieckiem, zobowiązany jest do potwierdzenia telefonicznie przyjazdu na 7 dni przed podanym terminem przyjęcia dziecka na oddział. Brak potwierdzenia przyjazdu będzie uważany za rezygnację z pobytu i leczenia dziecka w oddziale.

b. Opiekun zobowiązuje się pokryć opłaty za pierwsze pełne 2 tygodnie swojego pobytu „z góry” przelewem na rachunek Szpitala (nr 83 1050 1605 1000 0022 1272 1688) lub gotówką w dniu przyjęcia w kasie Szpitala. W przypadku krótszego pobytu dziecka na oddziale, Opiekun zobowiązany jest pokryć opłaty za cały ten okres „z góry”, na zasadach określonych w zdaniu poprzedzającym. 

c. Opiekun zobowiązuje się pokryć pozostałą część kosztów pobytu, w zależności od okresu jaki dziecko ma przebywać jeszcze na oddziale, na 2 dni przed końcem opłaconego okresu, o którym mowa w lit. b powyżej, w kasie Szpitala.

d. W przypadku wpłaty należności, o której mowa w lit. b powyżej, na rachunek Szpitala Opiekun zobowiązany jest okazać dowód wpłaty w dniu przyjęcia dziecka na Oddział. 

e. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z pobytu Opiekuna w trakcie leczenia dziecka, szpital zwróci 50 % pobranej opłaty, w części proporcjonalnej do okresu jaki pozostał do wykorzystania.

f. Nie ma możliwości zwrotu pobranej opłaty za dzień, w którym opiekun przebywał na Oddziale.

10. Kończąc pobyt w oddziale opiekun zgłasza się do dyżurki pielęgniarskiej, aby zdać pokój, pościel, klucze oraz karty rehabilitacyjne dziecka. Opiekun jest zobowiązany także ostatecznie rozliczyć się z kosztów swojego pobytu.

11. Opiekun zobowiązany jest do utrzymania porządku i czystości w miejscu pobytu.

12. Opiekun ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe z jego winy bądź pozostającego pod jego opieką dziecka.

13. Opiekun ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

14. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy stanowiące własność opiekuna bądź przebywającego pod jego opieką pacjenta.

15. Opiekun w razie nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu może zostać wydalony z oddziału.

Skip to content