Udostępnianie dokumentacji medycznej

2. Na podstawie art. 28 ust 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta ustala się maksymalną wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej według następujących wytycznych:

Od dnia 01.06.2024 r. do 31.08.2024 r. za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii Szpital pobiera opłatę w wysokości:

a) 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych- za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – to jest kwota 16,29 zł,

b) 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt a) – za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – to jest kwota 0,57 zł,

c) za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale – to jest kwota 3,25 zł.

Skip to content