Program Zdrowy Przedszkolak 2

Projekt pn: „Profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci w wieku przedszkolnym w Jastrzębiu-Zdroju nr 2” na łączną kwotę  116.690,00 zł. Realizacja będzie się odbywała w latach 2020-2022. Dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne poddziałanie: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs. Dofinansowanie ze środków europejskich – 99.186,50 zł, z budżetu krajowego 9.335,20 zł, natomiast ze środków własnych 8.168,30 zł.
Nr wniosku o dofinansowanie WND-RPSL.09.02.06-24-0542/19


Zachęcamy do uczestnictwa w darmowym projekcie

PROGRAM „ZDROWY PRZEDSZKOLAK”

1. Dla kogo? 

Program realizowany będzie w placówkach przedszkolnych zlokalizowanych na terenie Jastrzębia-Zdroju, które oferują usługi skierowane do dzieci w wieku 5-6 lat.Podstawowymi kryteriami włączenia do programu dzieci będą: miejsce zameldowania/zamieszkania dziecka, rok urodzenia (ważne aby w momencie kwalifikacji do programu dziecko było w wieku 5-6 lat) oraz pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych dziecka na udział w Programie. 

Odbiorcami projektu będą wszystkie dzieci, ich rodzice/opiekunowie i pracownicy placówek przedszkolnych, spełniający kryterium kwalifikacji wskazane powyżej. 

2. Co obejmuje program? 

SZKOLENIA – etap I:

SZKOLENIA – etap II:

Badania antropometryczne

W ramach realizacji Programu dzieci objęte wsparciem zostaną poddane badaniom antropometrycznym obejmującym pomiar wysokości ciała, pomiar masy ciała oraz analizę składu masy ciała. Wskazane badania zostaną przeprowadzone 2 razy w trakcierealizacji Programu (mając na uwadze, że między pierwszym a drugim badaniem dziecka musi minąć minimum 6 miesięcy)

Uzupełnieniem realizowanego programu będzie skierowanie dzieci ze skrajnymi wynikami do Poradni specjalistycznej, gdzie będą prowadzone dokładne badania mające na celu określenie przyczyny otyłości oraz wprowadzona intensywna terapia. Informacje nt. konieczności skorzystania z poradni specjalistycznej będzie przekazywana rodzicom na podstawie przeprowadzonych badań antropometrycznych.

3. Kiedy ?

Program realizowany będzie w terminie od sierpnia 2020 r. do lipca 2022 roku.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym termin realizacji programu może ulec zmianie, w zależności od funkcjonowania przedszkoli.

4. Zasady realizacji programu:

Szkolenia i zajęcia organizowane w ramach programu będą bezpłatne i dobrowolne, odbywać się będą po wyrażeniu przez rodzica/opiekuna prawnego świadomej zgody na uczestnictwo 
w programie. Ponadto wszystkie zaplanowane działania prowadzone będą zgodnie 
z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. 

Zajęcia skierowane do dzieci odbywać się będą w godzinach pracy placówki (9 szkoleńw trakcie realizacji Programu), natomiast szkolenia skierowane do rodziców/opiekunów oraz do pracowników placówek w czasie dostosowanym i akceptowanym przez uczestników (3 szkolenia w trakcie realizacji Programu). 

Szkolenia będą realizowane przez multidyscyplinarne zespoły specjalistów, składające się z fizjoterapeutów, dietetyków, psychologów oraz osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie udzielanych świadczeń. 

5. Realizator programu:

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju

ul. Kościuszki 14, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

Kontakt:tel. 32-476-14-51, www.szpitalwsr.cal.pl,mail: szpitalwsr@wsr.cal.pl

Skip to content